Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search
การสนทนาระหว่างตัวแทนพิเศษของอินเดียและจีนต่อสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ชายแดนอินเดีย-จีน

การสนทนาระหว่างตัวแทนพิเศษของอินเดียและจีนต่อสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ชายแดนอินเดีย-จีน

6 กรกฎาคม 2563 ผู้แทนพิเศษของอินเดียและจีนว่าด้วยเรื่องเขตแดน –นายอาจิต โดวัล (Ajit Doval) ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดีย และ ฯพณฯ นายหวัง…
Top
GET IN TOUCH