นายกรัฐมนตรี มุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนทางนุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

Cheap Flights, Hotels Travel Vacations, Airline Tickets & Airfares

 

นายกรัฐมนตรี มุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนไทย-อินเดีย เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ก่อนการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปี อาเซียนอินเดีย ที่เรือนรับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย (Hyderabad House) กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น ความความร่วมมือด้านดิจิทัล ซึ่งนโยบายของอินเดีย ทั้งนโยบาย Smart Cities และ Digital India มีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของไทย เช่น Thailand 4.0 เขตเศรษฐกิจพอเศษตะวันออก (EEC) และ New S-Curve Industry ส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคง อินเดียเห็นว่า ไทยเป็นเพื่อนบ้านทางทะเลที่สำคัญ และจะแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ในด้านความมั่นคงทางทะเลให้ก้าวหน้า ใกล้ชิดและเข้มแข็งยิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย การทหารและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว จะสนับสนุนเชื่อมเมืองท่องเที่ยวระหว่างกันและสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนไทยและอินเดีย
สำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยและอินเดีย เห็นพ้องการส่งเสริมการเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งทางบกและทางทะเล โดยไทยสนับสนุนแนวคิด Indo -Pacific และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในภูมิภาค ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไทยและอาเซียน พร้อมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในเชิงสร้างสรรค์กับอินเดีย ซึ่งไทยจะเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ในเดือนสิงหาคม 2018 นี้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท. ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Cheap Flights, Hotels Travel Vacations, Airline Tickets & Airfares

Share This Post

Post Comment

*