รมว.สาธารณสุข เปิดเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 23 เร่งทุกพื้นที่ดูแลอาหารปลอดภัย

รมว.สาธารณสุขเปิดเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 23 เร่งรัดทุกพื้นที่ดูแลอาหารปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยสู่การเป็นครัวโลก

รมว.สาธารณสุขเปิดเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 23 เร่งรัดทุกพื้นที่ดูแลอาหารปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยสู่การเป็นครัวโลก

วันนี้ (2 ก.ย.) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ตรัง นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 23

 

และให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวอาหารของโลก โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานของอาหารไทยให้ทัดเทียม กับมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของอาหาร ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแหล่งจำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้านั้น ๆ คือ หลักประกันอย่างหนึ่งของการก้าวสู่สากลหรือการยอมรับในระดับโลก ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล

 

นายวิทยา บุรณศิริ กล่าวอีกว่า ในการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ทำการเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เน้นดำเนินการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มผลิต แปรรูปอาหาร กลุ่มแหล่งกระจายอาหารได้แก่ ตลาดค้าส่ง ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร แผงลอย โรงครัวในโรงพยาบาล โรงอาหารในโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กและกลุ่มของอาหารที่จะต้องปลอดการปนเปื้อนสารอันตรายและ เชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่าแหล่งผลิตร้อยละ 93 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP:Good Manufacturing Practice) สถานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง ส่วนแหล่งกระจายอาหารผลการตรวจยังไม่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลและอาหารสะอาดร้อยละ 15 ซึ่งได้กำชับเร่งรัดให้หน่วยงานให้ความรู้ และสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย สำหรับจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีเทศกาลอาหารที่โด่งดังอีกหลายอย่าง เช่น หมูย่าง ขนมเค้ก การกินเจ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวนับล้านคน สร้างรายได้ปีละกว่า 3,000 ล้านบาท

Source: http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5509020010016

Share This Post