นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก ก่อนมอบนโยบายเรื่องจัดการน้ำ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการสัมมนากระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก ก่อนมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก

จากการถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เพื่อให้พนักงานอัยการและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม มีความรู้และเข้าใจเจตนารมณ์เหตุผล  และมาตรการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เพื่อนำไปบังคับใช้อย่างถูกต้อง โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ถือเป็นการบ่อนทำลายสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงใย อีกทั้งจากการสำรวจพบว่าเกิดปัญหาเหล่านี้มากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยมี พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว แต่ที่ผ่านมา 5 ปี ยังพบปัญหาการบังคับใช้ และมองว่าเรื่องภายในครอบครัว ที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว จึงต้องมีการปรับทัศนคติในเรื่องนี้ และจากพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงเห็นความสำคัญของปัญหาการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิง จึงทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรี ขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นวีเมน และทรงมอบให้สำนักงนอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชาชนทุกคน ในส่วนของรัฐบาล อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน เชื่อว่าจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังคม จะทำให้การดำเนินการเป็นรูปธรรม สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม และทำให้สังคมไทยปราศจากการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
Source: http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5509030020051

Share This Post